การคาดการณ์ยอดขายล่วงหน้า เราเรียกว่า Sales Forecast สามารถทำได้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี แล้วแต่ความจำเป็นหรือความต้องการขององค์กรนั้น ๆ

คาดการณ์ยอดขายสินค้าในอนาคต นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อ วางแผนด้าน Marketing

การคาดการณ์ยอดขายล่วงหน้า เราเรียกว่า Sales Forecast สามารถทำได้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี แล้วแต่ความจำเป็นหรือความต้องการขององค์กรนั้น ๆ

pageSalesForecast


ครอบคลุมทุกฟังก์ชันงานขาย

 นำข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์

 ประเมินยอดขายล่วงหน้า

 ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาด

 ประมาณการในการซื้อหรือผลิตสินค้า

 วิเคราะห์ธุรกิจ กำไร/ขาดทุน

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก หลายๆ ธุรกิจยังคงปล่อยปละละเลยหรือปล่อยให้พนักงานขายรายงานข้อมูลกันแบบ ไม่ถูกต้อง ผลก็คือพนักงานขายมืออาชีพลดลง มีดีลแปลกๆ ตัวเลขแปลกๆ ทำให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานอื่นๆ คำนวนต้นทุนทำงบประมานที่แท้จริงไม่ได้ ผลในระยะยาวอาจทำให้องค์กรนั้นขาดหางเสือในการกำหนดทิศทาง ในอนาคต..กลับไปหน้าระบบงาน